කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

about02-2
5

සීමාසහිත හෙබෙයි ස්ප්‍රිං-ටෙක්ස් / ඊ සමාගම2006 දී පිහිටුවන ලද අතර 2013 දී එහි කර්මාන්තශාලාව පිහිටුවන ලදී. අපගේ දැක්ම වන්නේ අප විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සෞඛ්‍ය සම්පන්න, පාරිසරික, ආරක්ෂිත ඇඳ ඇතිරිලි සහ අනෙකුත් ගෘහස්ථ නිෂ්පාදන සමඟ ගෝලීය නිවාසවලට සෘජු විසඳුම් ලබා දීමයි. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මිනිස් ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය ගැන සැලකිලිමත් වන අතර ඔබට පරිසර හිතකාමී, ජෛව හායනය කළ හැකි, පාරිසරික ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන හොඳම සුවපහසු බලපෑමක් ලබා දේ.